شماره حساب های شرکت


شماره حساب ۰۱۰۱۹۲۵۷۳۶۰۰۹ نزد بانک صادرات بنام شرکت خدمات گستران

شماره کارت بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۶۱۹۶۲ بنام شرکت خدمات گستران

شماره حساب کارت ملت ۶۱۰۴۳۳۷۷۶۳۸۴۴۲۲۰ بنام مدیر فروش آقای عبدالعلی بشارتی

» پرداخت اینترنتی با کارت: بانک ملی | بانک ملت