محاسبه ظرفیت کابین آسانسور - محاسبه ابعاد کابین آسانسور های کششیمحاسبه ظرفیت کابین آسانسور در آسانسور های کششی و هیدرولیک


در طراحی های لازم برای نصب آسانسور عناصر و المان های مختلفی دارد که باید رعایت گردد تا آسانسور در بهترین حالت ممکن طراحی شده و رضایت مسافرین و جلب گردد. یکی از مهمترین بخش های این محاسبات ، محاسبه و تعیین دقیق ظرفیت کابین آسانسور می باشد زیرا بدین صورت می توان با توجه به مشخصات آسانسور مربوطه بهترین تعداد ظرفیت کابین یا بهترین سرعت و قدرت آسانسور را فراهم نمود و سپس کابین آسانسور را با توجه به این محاسبات طراحی نمود.
در بسیاری از آسانسورهای اداری یا تجاری برخورداری از حداکثر ظرفیت کابین بسیار مهم است زیرا باعث می شود مسافران بیشتری انتقال یابند و زمان انتظار نیز به حداقل برسد. در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت کلیه موارد فوق بصورت کاملا عملی آموزش داده می شود.

در اینجا نیز به موارد دخیل در محاسبه ظرفیت کابین آسانسور می پردازیم. در این محاسبه تعدادی اصطلاحات وجود دارد که آنها را توضیح می دهیم:

زمان انتظار در طبقه اصلی:
زمانی بین دو نوبت حرکت متوالی کابین آسانسور در طبقه اصلی است.

طبقه اصلی:
معمولا سطحی از ساختمان است که معمولا مسافرین ازسطح خیابان به آن دسترسی دارند ولی اگردسترسی به آسانسورازسطوح مختلف وجود داشته باشد دراین حالت پایینترین طبقه به عنوان طبقه اصلی در نظر گرفته می شود.

زمان تئوری سفر:
مدت زمانی است که کابین آسانسور بین بالاترین طبقه و پایین ترین طبقه آسانسور درحرکت است.

ظرفیت جابجایی:
درصدی از جمعیت ساختمان است که می تواند توسط آسانسور در زمان معینی جابجا شود.

 

در جدول زیر تعدادی از محاسبات با توجه به نوع آسانسور بیان شده است:

 

تعداد طبقات

تعداد واحد در هر طبقه

نوع آسانسور

سرعت آسانسور

۵  طبقه

۲و۳و۴و۵ واحد

۶۳۰ Kg × ۱

۰/۶۳ m/s

۵  طبقه

۶و۷و۸

۶۳۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۵  طبقه

۹و۱۰

۶۳۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۶ طبقه

۱و۲و۳و۴و۵

۶۳۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۷ طبقه

از۱تا۱۰

۴۰۰ Kg × ۱

 ۱ m/s

۸ طبقه

از۱تا۱۰

۴۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۹ طبقه

از۱تا۱۰

۴۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۱۰ طبقه

از۱تا۱۰

۴۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۱۱ طبقه

از۱تا۱۰

۴۰۰ Kg × ۱

 ۱/۶ m/s

۱۲ طبقه

از۱تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۳ طبقه

از۱تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۴ طبقه

از۱تا۸

۶۳۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۴ طبقه

۹و۱۰

۶۳۰ Kg × ۲

 ۲/۵ m/s

۱۵ طبقه

از۲تا۶

۶۳۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۵ طبقه

از۷تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۲

 ۲/۵ m/s

۱۶ طبقه

از۲تا۵

۶۳۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۶ طبقه

از۶تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۲

 ۲/۵ m/s

۱۷ طبقه

از۲تا۵

۶۳۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۷ طبقه

از۶تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۲

 ۲/۵ m/s

۱۸ طبقه

از۲تا۵

۶۳۰ Kg × ۱

 ۲/۵ m/s

۱۸ طبقه

از۶تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۲

 ۲/۵ m/s

۱۹ طبقه

از۲تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۲

 ۲/۵ m/s

۲۰ طبقه

از۲تا۱۰

۶۳۰ Kg × ۲

 ۲/۵ m/s

 

 

 در جدول زیر می توانید نحوه محاسبه ظرفیت وزنی کابین آسانسور را با توجه به حداکثر میزان مساحت کابین مشاهده نمایید:

 

 

حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع)

ظرفیت کابین (کیلو گرم)

0/37 

100

0/58 

180

0/70 

225

0/90 

300

1/10 

375

1/17 

400

1/30 

450

1/45 

525

1/60 

600

1/66 

630

1/75 

675

1/90 

750

2/00 

800

2/05 

825

2/20 

900

2/35 

975

2/40 

1000

2/50 

1050

2/65 

1125 

2/80 

1200 

2/90 

1250 

2/95 

1275 

3/10 

1350

3/25 

1425 

3/40 

1500 

3/56 

1600 

4/20 

2000 

5/00 

2500