آموزش محاسبات و نقشه کشی آسانسور


تهیه نقشه از کل کار نصب آسانسور قطعا یکی از مهمترین مراحل اجرایی نصب آسانسور می باشد. برای تهیه این نقشه باید داده های زیادی را در بررسی کارشناسی بدست آورد و آنها را در نقشه کشی آسانسور و نقشه کشی چاه آسانسور و نقشه کابین و غیره اعمال نمود. توجه نمایید که نقشه آسانسور فقط طرح کلی آسانسور نیست بلکه نحوه نصب و قرار گیری قطعات آسانسور و ابعاد و مشخصات مورد نیاز را در اختیار نصاب آسانسور قرار می دهد. در طراحی نقشه دقیق آسانسور باید موارد زیر بخوبی و دقیق در نقشه کشی آسانسور مشخص گردد:

 

  • مشخص کردن نقشه دقیق موتورخانه و تعیین کردن محل متعلقات موتور خانه آسانسور در نقشه کشی مانند: درب موتورخانه ، قلاب سقف موتورخانه ، هواکش موتورخانه ، درب ورودی موتورخانه ، محل تابلو برق سه فاز ، محل سوراخ های سكوی موتورخانه ، محل تابلو فرمان آسانسور و دیگر تجهیزات موتورخانه
  • نقشه کشی دقیق چاه آسانسور و نقشه دقیق آهنکشی چاه آسانسور با ذکر نوع ریل و نوع آهن و دیگر پارامترها
  • مشخص کردن محل قرار گیری تجهیزات مربوط به نصب آسانسور در نقشه آسانسور
  • مشخص کردن محل وارد شدن نیروهای اصلی به نقاط اصلی و مهم چاه آسانسور برای تقویت کردن چاه آسانسور در آن نقاط
  • مشخص کردن محل دقیق قرار گیری درب طبقات با ذکر اندازه و فواصل بین لته های در و اطراف
  • تعیین دقیق نحوه سیم کشی های لازم برای برق سه فاز و مسیرهای دقیق کابل کشی برای بخش های مهم چاه آسانسور و موتورخانه آسانسور
  • مشخص نمودن دقیق نحوه بتون ریزی کف چاه آسانسور و مشخص کردن محل قرارگیری بافرها در انتهای چاه آسانسور

 

البته نرم افزار Lift designer یکی از معروفترین نرم افزارهای در مبحث نقشه کشی آسانسور می باشد که آموزش نرم افزار لیفت دیزاینر در کلاس آموزش نصب آسانسور شرکت به کاراموزان ارائه میگردد.